Wplyw wyciecia tarczycy na uklad nerwowy

Wpływ wycięcia tarczycy na układ nerwowy Ponieważ niedoczynność tarczycy wywołuje zaburzenia podobne do zjawisk wywołanych przez nerw błędny, a nadczynność tarczycy zaburzenia podobne do zjawisk wywołanych przez nerw współczulny, istnieje pogląd, że tarczyca uczula stale układ współczulny i czynność wyższego układu nerwowego. Dołącza się do tego synergizm tarczycy i nadnerczy, które wytwarzają adrenalinę i synergizm ten przez układ wegetatywny wpływa na wszystkie czynności ustroju nie wyłączając kory mózgowej. Dlatego też niektórzy autorzy łączą stany emocjonalne z czynnością tarczycy i nadnerczy, gdyż tyroksyna uczula układ nerwu współczulnego, adrenalina zaś działa jak układ współczulny. Wiemy jednak, że wszelkie zjawiska wyższej czynności mózgu są w zasadzie wynikiem procesów asymilacji i dysymilacji. Jeżeli w niedoczynności tarczycy osłabia się przemiana materii, to osłabienie dotyczy także chemizmu wszystkich odcinków układu nerwowego i jest spowodowane brakiem wpływu hormonu tarczycy. Czytaj dalej Wplyw wyciecia tarczycy na uklad nerwowy

Wplyw nadczynnosci tarczycy na cieplote ciala

Wpływ nadczynności tarczycy na ciepłotę ciała Ciepłota ciała w nadczynności tarczycy podnosi się dzięki wzmożonemu wytwarzaniu ciepła i utrzymuje się powyżej normy mimo zwiększonego oddawania ciepła. Zjawisko to polega zarówno na wzmożonej przemianie materii jako też na tym, że jod pod wpływem tyroksyny wybiórczo magazynuje się w ośrodku cieplnym wzgórka szarego (tuber cinereum), zwiększając jego czynność w części współczulnej. Możemy to stwierdzić w doświadczeniu z zatruciem tyroksyną. Chorzy na chorobę Basedowa często odczuwają gorąco w przeciwieństwie do chorych z obrzękiem śluzowatym, chorzy raczej odczuwają zimno . W nadczynności tarczycy występuje również chudnięcie jako wyraz wzmożonej przemiany materii. Czytaj dalej Wplyw nadczynnosci tarczycy na cieplote ciala

usta i drugi otwór nosowy

usta i drugi otwór nosowy TYTUL Dawniej szeroko rozpowszechniona u łoża chorych metoda ta jest obecnie rzadko stosowana, a to ze względu na dużą rozpiętość poziomów fizjologicznych u różnych osób oraz na łatwość uzyskania mylnych wyników, zależnie od sposobu oddychania badanego. Ciśnienie bada się za pomocą osobnych przyrządów, zwanych pneumatome trami. Przyrząd składa się z otwartej na obu końcach szklanej rurki manometrycznej o kształcie U, umocowanej pionowo na desce z podstawką. Każde kolanko rurki ma mniej więcej 240 mm wysokości i 8-9 mm średnicy. Jedno kolanko jest w górnej części gruszkowato rozszerzone, natomiast drugie zagięte poziomo. Czytaj dalej usta i drugi otwór nosowy

Radiokimografia TYTUL Radiokimografia. Wlasciwym twórca

Radiokimografia TYTUL Radiokimografia. Właściwym twórcą tej metody jest Bronisław Sabat. Umożliwia ona utrwalenie na błonie radiologicznej poszczególnych faz ruchowych narządu znajdującego się w ruchu, a więc dokładną jego analizę nieuchwytną dla radioskopii i radiografii. Pozwala, zatem ta metoda określać, czy różne części badanego narządu są ruchome i czy ta ruchomość jest duża oraz porównywać ruchy pewnej części narządu, zapadniętej części płuca w przebiegu odmy opłucnej lub jamy w płucu z ruchami żeber, przepony i śródpiersia. Równoczesność ruchów dowodzi, że ruchy żeber, przepony lub śródpiersia wywierają wpływ na zapadniętą część płuca lub na jamę, czyli że zapadnięta część płuca ze znajdującą się w niej jamą nie jest zupełnie odprężona. Czytaj dalej Radiokimografia TYTUL Radiokimografia. Wlasciwym twórca

Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 2

Chociaż można oczekiwać, że wskaźniki długoterminowego przeżycia będą niskie, to określenie ilościowe tych wskaźników jest ważne, biorąc pod uwagę znaczne wysiłki i zasoby szpitalne, które są zaangażowane w opiekę nad ostrym resuscytacją i po poronieniu. Jeśli przytłaczająca większość ocalałych umrze w ciągu roku po wypisaniu ze szpitala, uzasadniona może być ponowna ocena współczesnych praktyk i celów podczas leczenia resuscytacyjnego w szpitalach. Oprócz ilościowego określenia wskaźników całkowitego przeżycia, scharakteryzowanie wartości prognostycznej kluczowych czynników klinicznych, takich jak płeć i płeć, dostarczyłoby wgląd w możliwe różnice między podgrupami populacji w długoterminowych wynikach po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Ponadto zrozumienie związku między stanem neurologicznym w czasie wypisu ze szpitala a długotrwałym przeżyciem jest ważne, ponieważ poprzednie badania zaklasyfikowały pacjentów z umiarkowaną niepełnosprawnością neurologiczną razem z osobami z łagodną lub bez niepełnosprawności jako o korzystnym wyniku neurologicznym . Czytaj dalej Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 2

Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 4

Dodatni współczynnik PD-L1 zdefiniowano dla każdej próbki przez próg ekspresji wynoszący 5% 19,20; pacjenci z wieloma okazami byli uznani za pozytywny wobec PD-L1, jeśli jakakolwiek próbka spełnia to kryterium. Farmakokinetyka i farmakodynamika
W celu analizy farmakokinetycznej stężenia w surowicy przeciwciała anty-PD-1 oznaczono ilościowo za pomocą testu immunoabsorpcji enzymatycznej. W celu analizy farmakodynamicznej izolowano jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC) od pacjentów na początku badania i po pierwszym cyklu leczenia w celu oszacowania zajętości receptora PD-1 przez przeciwciało na krążących limfocytach T CD3 + za pomocą cytometrii przepływowej.
Analiza statystyczna
Dane dotyczące wszystkich 296 pacjentów leczonych na dzień analizy tego raportu (24 lutego 2012 r.) Wykorzystano do podsumowania cech wyjściowych i zdarzeń niepożądanych. Czytaj dalej Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 4

Bezpieczeństwo i aktywność przeciwciała anty-PD-L1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem AD 2

Ipilimumab (Yervoy, Bristol-Myers Sąuibb), przeciwciało anty-CTLA-4, zostało ostatnio zatwierdzone do leczenia pacjentów z czerniakiem w stopniu IV na podstawie randomizowanego badania fazy 3, które wykazało wydłużenie całkowitego czasu przeżycia.9 Programowane białko śmierci (PD-1) jest kolejnym receptorem limfocytów T-komórkowym o strukturze podobnej do CTLA-4, ale o odrębnej funkcji biologicznej i swoistości ligandu. 10, 11 PD-1 ma dwa znane ligandy, PD-L1. (B7-H1) 12,13 i PD-L2 (B7-DC) .14, 15 W przeciwieństwie do ligandów CTLA-4, CD80 (B7-1) i CD86 (B7-2), PD-L1 ulega selektywnej ekspresji w wiele guzów16-18 i na komórkach w obrębie mikrośrodowiska nowotworu w odpowiedzi na bodźce zapalne.19 Blokada interakcji między PD-1 i PD-L1 nasila odpowiedź immunologiczną in vitro20 i pośredniczy w przedklinicznej aktywności przeciwnowotworowej.16,17 PD-L1 jest pierwotną Ligand PD-1, który jest regulowany w górę w guzach litych, gdzie może hamować produkcję cytokin i aktywność cytolityczną PD-1 +, komórki T CD4 + i CD8 + naciekające nowotwór.16,21,22 Te właściwości sprawiają, że PD-L1 potencjalnie obiecujący cel w zakresie immunoterapii nowotworów.
BMS-936559 jest monoklonalnym przeciwciałem o wysokim powinowactwie, w pełni ludzkim, specyficznym dla PD-L1, IgG4 (S228P), które hamuje wiązanie PD-L1 zarówno z PD-1 jak i CD80. Czytaj dalej Bezpieczeństwo i aktywność przeciwciała anty-PD-L1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem AD 2

Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia

Odkrycie silnych i szeroko neutralizujących przeciwciał (bNAbs) przeciwko ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV) sprawiło, że bierna immunizacja stała się potencjalną strategią zapobiegania i leczenia infekcji HIV. Próbowaliśmy ustalić, czy bierne podawanie VRC01, bNAb nakierowanego na miejsce wiążące HIV CD4, może bezpiecznie zapobiec lub opóźnić odbicie wirusa w surowicy po przerwaniu terapii przeciwretrowirusowej (ART). Metody
Przeprowadziliśmy dwie otwarte próby (AIDS Clinical Trials Group [ACTG] A5340 i National Institutes of Health [NIH] 15-I-0140) dotyczące bezpieczeństwa, profilu działań niepożądanych, właściwości farmakokinetycznych i aktywności przeciwwirusowej VRC01 u osób z Zakażenie HIV, u którego dochodziło do przerwania ART.
Wyniki
Do badania zakwalifikowano 24 uczestników i wystąpiło jedno poważne zdarzenie niepożądane związane z alkoholem. Odbicie wirusa nastąpiło pomimo stężenia VRC01 w osoczu większego niż 50 .g na mililitr. Czytaj dalej Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia

Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów czesc 4

Drugorzędne i eksploracyjne punkty końcowe, które nie były kontrolowane pod kątem wielokrotności, obejmowały porównania wszystkich odpowiednich grup w każdym punkcie czasowym (bez użycia placebo po 24 tygodniu) dla wszystkich wyżej wymienionych środków skuteczności i innych środków. Te inne miary obejmowały wskaźniki odpowiedzi ACR50 i ACR70 (tj., Odpowiednio, poprawa o 50% i 70%), DAS28 z zastosowaniem szybkości sedymentacji erytrocytów (DAS28-ESR) i wskaźnika aktywności choroby klinicznej.12-16 Bezpieczeństwo
Podczas zaplanowanych wizyt przeprowadzono kliniczne testy laboratoryjne, parametry życiowe i inne oceny bezpieczeństwa. Rejestrowano występowanie i nasilenie wszystkich zdarzeń niepożądanych. Do opisu nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych wykorzystano Kryteria terminologii dla zdarzeń niepożądanych (wersja 3.0) oraz National Cholesterol Education Program. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo regularnie oceniał dane z tego i współcześnie badania 3 fazy dotyczące baricycynu. Czytaj dalej Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów czesc 4

Wyzwania dla profilaktyki HIV – poszukiwanie skutecznych środków w przypadku braku szczepionki cd

Próby muszą być uważnie monitorowane, z wykorzystaniem harmonogramów sterowanych zdarzeniami, a naukowcy muszą zdobyć wiarygodne informacje na temat przestrzegania zaleceń i zachowań podejmujących ryzyko. Młode kobiety są w nieproporcjonalny sposób dotknięte epidemią HIV w wielu regionach, szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej, 2 i wysokie wskaźniki ciąży są powszechne w wielu populacjach docelowych. Dlatego też sponsorzy i naukowcy muszą podjąć dodatkowe kroki w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności produktów profilaktycznych u kobiet w ciąży. Kroki te obejmują ukończenie badań dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję i innych odpowiednich badań przedklinicznych, najlepiej przed rozpoczęciem badań fazy 2; zidentyfikowanie okoliczności, w których może być bezpiecznie kontynuować używanie produktu w czasie ciąży; oraz opracowywanie planów gromadzenia kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas prób i po ich zakończeniu.
Identyfikacja i wdrożenie ulepszonych interwencji behawioralnych w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem HIV stanowi ważną okazję, która nie została odpowiednio wykorzystana, częściowo dlatego, że większość z tych badań była zbyt mała, aby umożliwić ocenę zakażenia HIV jako punktu końcowego. Czytaj dalej Wyzwania dla profilaktyki HIV – poszukiwanie skutecznych środków w przypadku braku szczepionki cd