Rola jodu

Rola jodu Charakterystycznym składnikiem hormonu tarczycy jest jod, związany w zespole organicznym. Zawartość jodu w tarczycy może być zmienna i- w dużym stopniu zależy od rodzaju pożywienia oraz zawartości jego w wodzie. Przy pożywieniu mięsnym znika prawie jod z tarczycy, natomiast przy pożywieniu roślinnym jest go w tarczycy znacznie więcej. U zwierząt i ludzi, nie otrzymujących dostatecznej ilości jodu, tworzenie się hormonu tarczycy jest upośledzone. Koloid, wypełniający pęcherzyki tarczycy w ustrojach normalnych, zawiera dużo jodu, Jednym ze związków chemicznych zawierających jod, który został wyosobniony z tarczycy, jest tyroksyna, czyli dwujodooksyfenylodwujodotyrozyna, którą można otrzymać syntetycznie. Czytaj dalej Rola jodu

Biopsja pluc TYTUL Biopsja pluc

Biopsja płuc TYTUL Biopsja płuc polega na badaniu materiału uzyskanego za życia chorego przez aspirację miąższu płucnego po nakłuciu płuca poprzez ścianę klatki piersiowej niezbyt grubą igłą. Z wydobytego materiału sporządza się rozmazy, stosując takie samo postępowanie, jak przy badaniu rozmazów krwi, i poddaje się je badaniu drobnowidowemu, podczas którego zwraca się uwagę na budowę morfologiczną komórek. Jeżeli uzyskany materiał zawiera małe grudki, sporządza się z nich preparaty histologiczne przy zastosowaniu odpowiedniej techniki histopatologicznej. Nadto wydobyty materiał może być poddany badaniu bakteriologicznemu. Biopsję płuc stosuje się głównie w przypadkach podejrzanych o nowotwór płuc i ziarnicę płuc. Czytaj dalej Biopsja pluc TYTUL Biopsja pluc

Zachowanie sie skurczowego cisnienia tetniczego

Zachowanie się skurczowego ciśnienia tętniczego po wstrzyknięciu adrenaliny TYTUL Zachowanie się skurczowego ciśnienia tętniczego po wstrzyknięciu adrenaliny, w związku ze stanem układu nerwowego wegetatywnego, moment wstrzyknięcia 1 mI 10/100 roztworu adrenaliny oznaczono strzałkami. U osoby z układem wegetatywnym zrównoważonym początkowe ciśnienie (110 mm Hg) wznosi się powoli, osiąga szczyt (161 mm Hg ) po 24 minutach, na tym poziomie pozostaje 15 minut, po czym wraca stopniowo po dalszych 20 minutach do poziomu przed wstrzyknięciem. U osoby ze wzmożonym napięciem układu współczulnego ciśnienie (116 mm Hg) podnosi się stromo, osiąga szczyt (170 mm Hg) już po 15 minutach, po czym spada do poziomu przed wstrzyknięciem w ciągu 15 minut. U osoby z przewagą układu przywspółczulnego ciśnienie (86 mm Hg) początkowo spada do 80 mm Hg, po czym powoli podnosi się, osiąga szczyt (108 mm Hg dopiero po 36 minutach, na tym poziomie pozostaje 9 minut a następnie bardzo powoli opada i wraca do ciśnienia przed wstrzyknięciem adrenaliny dopi ero po dalszych 3ó minutach, ciśnienie tętnicze, mierzone co 3 minuty, u osób z prawidłowym układem wegetatywnym powoli wzrasta po adrenalinie i dochodzi do najwyższego poziomu mniej więcej po 20-30 minutach, po czym po kilku minutach rozpoczyna się powolny jego powrót do pierwotnego poziomu. U osób z przewagą układu współczulnego ciśnienie tętnicze wzrasta bardzo szybko do wysokiego poziomu, lecz również szybko spada. Czytaj dalej Zachowanie sie skurczowego cisnienia tetniczego

Komórki tluszczowe TYTUL Komórki tluszczowe

Komórki tłuszczowe TYTUL Komórki tłuszczowe spotyka się w plwocinie w przypadkach ropni i zgorzeli płuc oraz rozszerzeń oskrzeli z rozkładem zalegającej plwociny. Są to komórki zawierające okrągłe, bezbarwne, błyszczące kulki różnej wielkości, ostro łamiące światło oraz stłuszczone białe krwinki. Prócz tego w tych samych chorobach stwierdzić można w plwocinie wolno leżące kulki tłuszczu i igiełki kwasów tłuszczowych. Komórki nowotworowe, napotykane w plwocinie bardzo rzadko są komórkami rakowymi lub mięsakowymi. Najczęściej wykrywa się je w skupieniach komórkowych przy rozpadzie nowotworu płuc. Czytaj dalej Komórki tluszczowe TYTUL Komórki tluszczowe

Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 5

Wyjściowa charakterystyka całkowitej populacji leczonej (296 pacjentów) była podobna do charakterystyki populacji (236 pacjentów). Bezpieczeństwo
Maksymalna dawka tolerowana nie została określona dla dawek testowanych w tym badaniu. Względną intensywność dawki (odsetek podawanych dawek w stosunku do planowanych dawek) 90% lub więcej osiągnięto u 86% pacjentów (tabela S2-A w dodatkowym dodatku). Piętnastu z 296 pacjentów (5%) przerwało leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem (tabele S2-B i S3-A w dodatkowym dodatku). Czytaj dalej Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 5

Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad 6

Panel C przedstawia krzywą Kaplana-Meiera plazmowej supresji wirusa (<200 kopii na mililitr) po podaniu VRC01 i przerwaniu leczenia analitycznego w uczestnikach badania A5340 i NIH w porównaniu z historycznymi uczestnikami w próbach grupy AIDS Clinical Trials Group (ACTG), którzy przeszli przerwę w terapia bez innych interwencji immunoterapeutycznych. Panel D pokazuje poziomy VRC01 w osoczu in vivo w pierwszej wykrywalnej wiremii osocza. Granica wykrywania VRC01 była mniejsza niż 0,98 .g na mililitr. W obu badaniach podawanie VRC01 nie powodowało trwałego tłumienia wiremii plazmy. W badaniu A5340 12 z 13 uczestników z danymi, które można było ocenić, miało wirusowe odbicie większe niż 200 kopii na mililitr w tygodniu 8 lub wcześniej (92%, 90% CI, 68 do 100), z medianą czasu na odbicie 4 tygodnie (odległość międzykwartylowa, 3 do 5) (ryc. Czytaj dalej Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad 6

Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad 10

Przedstawiono wrażliwość izolatów zakaźnych przed infuzją uzyskanych od ośmiu uczestników badania na neutralizację przez VRC01 i inne szeroko neutralizujące przeciwciała (3BNC117, 10-1074 i PGT121) i przeciwciało anty-CD4 (UB-421). Procentową supresję HIV obliczono stosując następujący wzór: (1 – [aktywność lucyferazy w obecności aktywności testowanego przeciwciała ÷ lucyferazy w obecności przeciwciała kontrolnego IgG]) × 100. Aktywność lucyferazy wyrażono w jednostkach względnego światła. . Szare poziome pasy wskazują średnie wartości. Czytaj dalej Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad 10

Komórki siatkówki indukowane autologicznie wywołane komórkami macierzystymi w zwyrodnieniu plamki żółtej ad

Poniżej przedstawiamy wyniki indukowanego przeszczepu z pluripotencjalną komórką macierzystą (iPSC) u pacjenta z wysiękową postacią AMD. Opisy przypadków
Pacjent
Rysunek 1. Rysunek 1. Generacja i przeszczepienie arkusza iPSC-RPE. Piętro A (trzy górne obrazy) pokazuje, że charakterystyka morfologiczna komórek arkusza iPSC-RPE (tj. Czytaj dalej Komórki siatkówki indukowane autologicznie wywołane komórkami macierzystymi w zwyrodnieniu plamki żółtej ad

Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów ad 6

Punkt końcowy pierwotnej i wtórnej skuteczności.Kanel A pokazuje odsetek pacjentów, którzy mieli 20% poprawę zgodnie z kryteriami American College of Rheumatology (odpowiedź ACR20). Pionowa linia po 12 tygodniach wskazuje główny punkt czasowy skuteczności. Panel B przedstawia zmianę średniej najmniejszych kwadratów (LSM) w stosunku do linii podstawowej w wyniku oceny aktywności 28 stawów, w oparciu o poziom białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (DAS28-CRP). W przypadku danych, których brakowało z powodu przyjęcia terapii ratunkowej lub przedwczesnego przerwania badania lub leczenia, zastosowano zmodyfikowaną metodę ostatniej obserwacji (mLOCF) w celu włączenia ostatniej obserwacji przed ratowaniem lub przerwaniem leczenia. Panel C pokazuje zmianę LSM w stosunku do wartości bazowej w wyniku oceny wskaźnika niepełnosprawności (HAQ-DI), obliczonej przy użyciu metody mLOCF; ujemne zmiany w stosunku do wartości wyjściowych wskazują na poprawę. Czytaj dalej Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów ad 6