usta i drugi otwór nosowy

usta i drugi otwór nosowy TYTUL Dawniej szeroko rozpowszechniona u łoża chorych metoda ta jest obecnie rzadko stosowana, a to ze względu na dużą rozpiętość poziomów fizjologicznych u różnych osób oraz na łatwość uzyskania mylnych wyników, zależnie od sposobu oddychania badanego. Ciśnienie bada się za pomocą osobnych przyrządów, zwanych pneumatome trami. Przyrząd składa się z otwartej na obu końcach szklanej rurki manometrycznej o kształcie U, umocowanej pionowo na desce z podstawką. Każde kolanko rurki ma mniej więcej 240 mm wysokości i 8-9 mm średnicy. Jedno kolanko jest w górnej części gruszkowato rozszerzone, natomiast drugie zagięte poziomo. Czytaj dalej usta i drugi otwór nosowy

Badanie pojemnosci zyciowej pluc (Spirometria)

Badanie pojemności życiowej płuc (Spirometria) TYTUL Przy oznaczaniu ciśnienia wydechowego wydycha badany do pneumatometru – po najgłębszym wdechu, przy czym poziom rtęci w kolanku zagiętym obniża się, a w kolanku rozszerzonym podnosi natomiast dla oznaczenia ciśnienia wdechowego aspiruje badany powietrze z przyrządu, co wywołuje obniżenie się poziomu rtęci w kolanku rozszerzonym i podniesienie się w kolanku zagiętym. Wysokość każdego z ciśnień oznacza się różnicą poziomów rtęci w obu kolankach manometru, czyli przez pomnożenie przez 2 ilości mm wzniesienia lub spadku poziomu rtęci w stosunku do zera w kolanku rozszerzonym w górnej części. Badanie pojemności życiowej płuc (Spirometria) Przez miano: pojemność życiowa płuc rozumie się tę największą ilość powietrza, którą człowiek może wciągnąć do płuc po najgłębszym wydechu. Jest to, zatem suma powietrza zapasowego, oddechowego i uzupełniającego. Pojemność życiowa płuc zależy od wzrostu, wieku, płci, obwodu klatki piersiowe. Czytaj dalej Badanie pojemnosci zyciowej pluc (Spirometria)

Stosunek podstawowych metod badania narzadu

Stosunek podstawowych metod badania narządu oddechowego do metod radiologicznych TYTUL Stosunek podstawowych metod badania narządu oddechowego do metod radiologicznych. Dużo pracy włożono w rozstrzygnięcie zagadnienia, czy z udoskonaleniem metod radiologicznych podstawowe metody badania narządu oddechowego w jego chorobach nie straciły swej wartości. Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że promienie Roentgena wykrywają czasami zmiany w narządzie oddechowym tam, gdzie inne metody zawodzą. Ale prawidłowy obraz radiologiczny wcale jeszcze nie dowodzi prawidłowego stanu narządu oddechowego. Tak np. Czytaj dalej Stosunek podstawowych metod badania narzadu

Podczas wlewania lipiodolu TYTUL Od

Podczas wlewania lipiodolu TYTUL Od kaszlu, który powstaje odruchowo prawie u wszystkich badanych w związku z zabiegiem, nim butoform wywrze działanie znieczulające, musi badany powstrzymywać się. Po 2-3-minutowej przerwie wprowadza się w ten sam sposób jeszcze 2 ml butoformu, a po następnych 2-3 minutach ostatnie 2 ml. Ponieważ krtań dobrze znieczulona nie zamyka się odruchowo przy wprowadzaniu obcego ciała, głośnia pozostaje szeroko otwarta, a przełyk zamknięty, przeto rurka zwykle łatwo dostaje się do krtani ml butoformu w większości przypadków wystarcza do całkowitego znieczulenia. Jednak w razie potrzeby, w związku z kaszlem lub obfitym wykrztuszaniem, można bez obawy zatrucia wprowadzić nawet do 15 ml butoformu. Znieczuleniu towarzyszy uczucie palenia w gardle oraz sztywnienie krtani i tchawicy. Czytaj dalej Podczas wlewania lipiodolu TYTUL Od

Objawy przedmiotowe w zakresie innych

Objawy przedmiotowe w zakresie innych narządów TYTUL Scoz do badania sprawności układu płucno – sercowego poleca metodę opartą na tym, że zużycie tlenu przez osoby ze zdrowym układem płucno – sercowym podczas oddychania przez 4-5 minut w atmosferze zawierającej 15% tlenu jest takie sarno jak w atmosferze z 21% tlenu. W niewydolności płucno – sercowej jest ono w atmosferze z 21% tlenu takie sarno jak u osób zdrowych, natomiast przy oddychaniu przez 4-5 minut w atmosferze zawierającej 15% tlenu stwierdza się różne odchylenia zależnie od stopnia niewydolności układu. Mianowicie w najlżejszej postaci niewydolności stwierdza się prawidłowe zużycie tlenu, skojarzone ze zwiększeniem wentylacji płucnej, w miarę zaś pogarszania się stanu sprawności układu płucno – sercowego następuje zmniejszenie zużycia tlenu najpierw przy zwiększeniu wentylacji płucnej, następnie przy prawidłowej wentylacji płucnej i wreszcie przy zmniejszonej wentylacji. Całe badanie przeprowadza się w przyrządzie Scoz-Knippinga. Jak z tego wynika, w określeniu sprawności narządu oddechowego nie należy poprzestawać na badaniu tylko jednym z wymienionych sposobów. Czytaj dalej Objawy przedmiotowe w zakresie innych

Male skrzepy TYTUL Male skrzepy,

Małe skrzepy TYTUL Małe skrzepy, długości kilku centymetrów, grubości 2-3 mm, można stwierdzić w plwocinie w krupowym zapaleniu płuc w okresie zwątrobienia. Natomiast we włóknikowym zapaleniu oskrzeli spostrzega się w plwocinie duże skrzepy włóknika, przedstawiające odlewy oskrzelowe. Są to twory białe, zwykle twarde, odtwarzające niekiedy rozgałęzienia oskrzela prawie całego płata płucnego. Czasami zwijają się one w kłębek i wtedy mogą być rozpoznane dopiero po wstrząsaniu w wodzie. Skład odlewów jest przeważnie mieszany, gdyż zawierają one nie tylko włóknik, ale i śluz w różnym stosunku w poszczególnych przypadkach. Czytaj dalej Male skrzepy TYTUL Male skrzepy,

Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 2

Chociaż można oczekiwać, że wskaźniki długoterminowego przeżycia będą niskie, to określenie ilościowe tych wskaźników jest ważne, biorąc pod uwagę znaczne wysiłki i zasoby szpitalne, które są zaangażowane w opiekę nad ostrym resuscytacją i po poronieniu. Jeśli przytłaczająca większość ocalałych umrze w ciągu roku po wypisaniu ze szpitala, uzasadniona może być ponowna ocena współczesnych praktyk i celów podczas leczenia resuscytacyjnego w szpitalach. Oprócz ilościowego określenia wskaźników całkowitego przeżycia, scharakteryzowanie wartości prognostycznej kluczowych czynników klinicznych, takich jak płeć i płeć, dostarczyłoby wgląd w możliwe różnice między podgrupami populacji w długoterminowych wynikach po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Ponadto zrozumienie związku między stanem neurologicznym w czasie wypisu ze szpitala a długotrwałym przeżyciem jest ważne, ponieważ poprzednie badania zaklasyfikowały pacjentów z umiarkowaną niepełnosprawnością neurologiczną razem z osobami z łagodną lub bez niepełnosprawności jako o korzystnym wyniku neurologicznym . Czytaj dalej Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 2

Zwalczanie białaczki przez zapobieganie uzależnieniu od HLA-C przez dawcę Aktywacja KIR2DS1 AD 9

Interesującym odkryciem w tym badaniu jest to, że donory KIR2DS1-dodatnie heterozygotyczne pod względem HLA-C2 nie mają dowodów na obniżoną czynność, co oceniono przez kontrolę wznowy białaczkowej. Ta obserwacja kliniczna jest zgodna z ostatnimi ustaleniami z naszej grupy (dane niepublikowane) i innymi13, że klony NK pochodzące z in vitro od dawców pozytywnych dla KIR2DS1 z genotypami HLA-C1 / C1 lub C1 / C2 mają podobnie wysokie częstotliwości aktywności cytotoksycznej wobec komórek docelowych , w przeciwieństwie do klonów NK od dawców z HLA-C2 / C2. Aby zmniejszyć ryzyko nawrotu AML, dane wspierają preferencyjną selekcję donora KIR2DS1-pozytywnego, jeśli dawcą jest HLA-C1 / C1 lub C1 / C2. Ze względu na silną dodatnią różnicę dyferencyjną pomiędzy KIR2DS1 i KIR3DS1, znaczna większość dawców pozytywnych dla KIR2DS1 będzie również dodatnia dla KIR3DS1, korzystnego markera genetycznego dla przeżycia, którego ligand i funkcja biologiczna pozostają nieuchwytne. Czytaj dalej Zwalczanie białaczki przez zapobieganie uzależnieniu od HLA-C przez dawcę Aktywacja KIR2DS1 AD 9

Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 8

Stabilną chorobę trwającą 24 tygodnie lub więcej obserwowano u 6 pacjentów (6%). Wśród pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym obiektywne odpowiedzi wystąpiły u 4 z 17 pacjentów (24%) leczonych dawką 1,0 mg na kilogram i 5 z 16 (31%) leczonych 10,0 mg na kilogram. Z 8 pacjentów z obiektywnymi odpowiedziami, którzy rozpoczęli leczenie rok lub więcej przed analizą danych, 5 miało odpowiedź, która trwała rok lub dłużej. Stabilną chorobę trwającą 24 tygodnie lub więcej zaobserwowano u dodatkowych 9 pacjentów (27%). Czytaj dalej Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 8

Bezpieczeństwo i aktywność przeciwciała anty-PD-L1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem AD 2

Ipilimumab (Yervoy, Bristol-Myers Sąuibb), przeciwciało anty-CTLA-4, zostało ostatnio zatwierdzone do leczenia pacjentów z czerniakiem w stopniu IV na podstawie randomizowanego badania fazy 3, które wykazało wydłużenie całkowitego czasu przeżycia.9 Programowane białko śmierci (PD-1) jest kolejnym receptorem limfocytów T-komórkowym o strukturze podobnej do CTLA-4, ale o odrębnej funkcji biologicznej i swoistości ligandu. 10, 11 PD-1 ma dwa znane ligandy, PD-L1. (B7-H1) 12,13 i PD-L2 (B7-DC) .14, 15 W przeciwieństwie do ligandów CTLA-4, CD80 (B7-1) i CD86 (B7-2), PD-L1 ulega selektywnej ekspresji w wiele guzów16-18 i na komórkach w obrębie mikrośrodowiska nowotworu w odpowiedzi na bodźce zapalne.19 Blokada interakcji między PD-1 i PD-L1 nasila odpowiedź immunologiczną in vitro20 i pośredniczy w przedklinicznej aktywności przeciwnowotworowej.16,17 PD-L1 jest pierwotną Ligand PD-1, który jest regulowany w górę w guzach litych, gdzie może hamować produkcję cytokin i aktywność cytolityczną PD-1 +, komórki T CD4 + i CD8 + naciekające nowotwór.16,21,22 Te właściwości sprawiają, że PD-L1 potencjalnie obiecujący cel w zakresie immunoterapii nowotworów.
BMS-936559 jest monoklonalnym przeciwciałem o wysokim powinowactwie, w pełni ludzkim, specyficznym dla PD-L1, IgG4 (S228P), które hamuje wiązanie PD-L1 zarówno z PD-1 jak i CD80. Czytaj dalej Bezpieczeństwo i aktywność przeciwciała anty-PD-L1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem AD 2