Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów ad 5

Porównania leczenia ciągłych punktów końcowych skuteczności wykonano przy użyciu analizy kowariancji (ANCOVA), z korektami dla leczenia, regionu, stanu erozji stawów na linii podstawowej i wartości bazowej. Dokładny test Fishera wykorzystano do analizy innych danych kategorycznych. Ciągłe dane o bezpieczeństwie analizowano za pomocą ANCOVA, z uwzględnieniem wartości początkowej i leczenia. Analizy oceniano na dwustronnym poziomie alfa 0,05, o ile nie określono inaczej w procedurze wielokrotnego testowania (ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Pacjenci, którzy otrzymali leczenie ratunkowe lub którzy przerwali leczenie badane byli następnie uważani za nie mających odpowiedzi (imputacja nonresponder) dla wszystkich kategorycznych wyników skuteczności. Pacjenci ci również mieli ostatnie obserwacje przed rozpoczęciem leczenia ratunkowego lub przerwania badania (ostatnio zmodyfikowana ostatnia obserwacja) w celu analizy danych dotyczących ciągłej skuteczności. Jeśli chodzi o ocenę HAQ-DI i DAS28 jako głównych punktów końcowych, jeżeli przyczyną przerwania była zdarzenie niepożądane, podstawowa obserwacja została zastąpiona w punkcie czasowym analizy pierwotnej (zmodyfikowana obserwacja bazowa przeniesiona do przodu). W przypadku pomiarów radiologicznych, wyniki w 24 lub 52 tygodniu, których brakowało lub uzyskano po leczeniu ratunkowym lub planowane przejście na barikalib, jak określono w protokole (dostępnym w), przypisano za pomocą ekstrapolacji liniowej od linii bazowej i najnowszych danych po linii uzyskane przed rozpoczęciem lub w momencie rozpoczęcia leczenia ratunkowego lub zmiany terapii. W uzupełniającej analizie pomiarów radiograficznych wykorzystano wszystkie dostępne obserwowane dane (w tym dane uzyskane po ratowaniu lub terapii przełączającej), a brakujące dane przypisano za pomocą ostatniej obserwowanej obserwacji, a pacjenci analizowani według grupy, do której zostali przypisani. . Alternatywne metody analizy (np. Modele mieszane dla powtarzanych pomiarów i analizy punktów przechylania) zostały przeprowadzone w celu zapewnienia, że wnioski są solidne i nie zależą od mechanizmów stosowanych do obliczenia brakujących danych. Dane dotyczące bezpieczeństwa analizowano zgodnie z początkowo przydzieloną grupą do momentu rozpoczęcia leczenia ratunkowego lub zmiany terapii lub zakończenia okresu leczenia.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów badania i aktywność choroby w punkcie wyjściowym. Spośród 2949 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 1307 poddano randomizacji, a 1305 poddano analizie i zakwalifikowano do analizy (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Najczęstsze powody, dla których pacjenci nie przechodzili do randomizacji, to wysoki poziom CRP o czułości poniżej 6 mg na litr i brak erozji stawów. Wyjściowe cechy demograficzne i kliniczne były podobne w grupach (tabela i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Większość pacjentów (> 99%) otrzymywało metotreksat w tle; większość poprzednio otrzymała co najmniej dwa konwencjonalne syntetyczne DMARD. Wskaźniki ratowania grup placebo, baricycynibu i adalimumabu wynosiły odpowiednio 27%, 9% i 15% (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Około 86% pacjentów uczestniczyło w badaniu przez 52 tygodnie, a znaczna większość weszła w długoterminowe badanie rozszerzające (ryc
[przypisy: deprim forte opinie, telebarek, piascledine cena ]

Powiązane tematy z artykułem: deprim forte opinie piascledine cena telebarek