Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 3

Nasilenie zdarzeń niepożądanych oceniono zgodnie z ogólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych wydanych przez National Cancer Institute, wersja 3.0.16 Eskalacja dawki
Do badania włączono pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, rakiem nerki, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego lub rakiem jelita grubego. Kohorty od trzech do sześciu pacjentów na poziom dawki zapisywano kolejno w dawkach 1,0, 3,0 lub 10,0 mg na kilogram masy ciała. Zwiększenie dawki zachodziło, gdy co najmniej trzej pacjenci ukończyli okres oceny bezpieczeństwa (56 dni) przy danym poziomie dawki, z toksycznością ograniczającą dawkę u mniej niż jednej trzeciej pacjentów. Amplituda zwiększania dawki nie była dozwolona.
Ekspansja kohortowa
Maksymalna tolerowana dawka nie została osiągnięta. Początkowo, pięć kohort ekspansyjnych, w przybliżeniu 16 pacjentów, było zapisywanych w dawkach 10,0 mg na kilogram dla czerniaka, niedrobnokomórkowego raka płuc, raka nerkowokomórkowego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego i raka okrężnicy i odbytnicy. Na podstawie początkowych sygnałów aktywności, włączono dodatkowe kohorty ekspansji, w przybliżeniu 16 pacjentów dla czerniaka (w dawce 1,0 lub 3,0 mg na kilogram, a następnie kohorty losowo przydzielone do 0,1, 0,3 lub 1,0 mg na kilogram), rak płuca (pacjenci z podtypem płaskonabłonkowym lub podtypem nonuminalnym, losowo przypisani do dawki 1,0, 3,0 lub 10,0 mg na kilogram) i rak nerkowokomórkowy (w dawce 1,0 mg na kilogram).
Pacjenci
Uprawnieni pacjenci udokumentowali zaawansowane guzy lite; w wieku 18 lat lub starszych; średnia długość życia wynosi 12 tygodni lub więcej; Stan funkcjonowania Wschodniej Spółdzielczej Grupy Onkologicznej wynosi 0, lub 2 (w skali od 0 do 5, przy czym 0 wskazuje, że pacjent jest bezobjawowy, że pacjent jest ograniczony w forsownej aktywności, oraz 2, że pacjent jest ambulatoryjny, ale niezdolny do pracy) 17; mierzalna choroba zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST), wersja 1.0,18 z modyfikacją (patrz Metody S1 w dodatkowym dodatku, dostępne na stronie i w protokole); odpowiednia funkcja hematologiczna, wątrobowa i nerek; oraz historię od jednego do pięciu systemowych schematów leczenia. Do badania włączono pacjentów z radiologicznie stabilnymi przerzutami do mózgu. Pacjenci z przewlekłą chorobą autoimmunologiczną w wywiadzie, wcześniej leczeni przeciwciałami modulującymi funkcje komórek T (np. Anty-CTLA-4, anty-PD-1 i anty-PD-L1), stany wymagające leków immunosupresyjnych lub przewlekłe zakażenie (np. zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności i wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C) zostały wykluczone.
Analiza immunohistochemiczna dla PD-L1
Analizę immunohistochemiczną dla PD-L1 przeprowadzono na zarchiwizowanych lub nowo uzyskanych próbkach nowotworu utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie przy użyciu mysiego przeciwciała przeciw ludzkiemu przeciwciału 5H1.11,19. Procent komórek nowotworowych wykazujących barwienie na powierzchni komórki dla PD-L1 został oceniony przez dwóch niezależnych patologów, którzy nie byli świadomi wyników
[więcej w: deprim forte opinie, nadmierna kifoza piersiowa, workf doz ]

Powiązane tematy z artykułem: deprim forte opinie nadmierna kifoza piersiowa workf doz