Bezpieczeństwo, aktywność i immunologiczne korelaty przeciwciała anty-PD-1 w raku AD 8

Stabilną chorobę trwającą 24 tygodnie lub więcej obserwowano u 6 pacjentów (6%). Wśród pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym obiektywne odpowiedzi wystąpiły u 4 z 17 pacjentów (24%) leczonych dawką 1,0 mg na kilogram i 5 z 16 (31%) leczonych 10,0 mg na kilogram. Z 8 pacjentów z obiektywnymi odpowiedziami, którzy rozpoczęli leczenie rok lub więcej przed analizą danych, 5 miało odpowiedź, która trwała rok lub dłużej. Stabilną chorobę trwającą 24 tygodnie lub więcej zaobserwowano u dodatkowych 9 pacjentów (27%).
Farmakokinetyka i farmakodynamika
Figura 2. Figura 2. Ocena farmakodynamiczna i ocena markera molekularnego.Panel A pokazuje zajęcie receptora PD-1 przez przeciwciało anty-PD-1. Wykres po lewej przedstawia obłożenie receptora PD-1 na krążących limfocytach T u 65 pacjentów z czerniakiem po jednym cyklu (8 tygodni) leczenia w dawce od 0,1 do 10,0 mg na kilogram co 2 tygodnie. Słupki wskazują wartości mediany. Wykresy po prawej pokazują obłożenie receptora PD-1 na komórkach jednojądrzastych z obwodową bramką CD3 od pacjenta z czerniakiem, który otrzymał 0,1 mg na kilogram, przed leczeniem (na górze) i po jednym cyklu leczenia (na dole). Komórki wybarwiono biotynylowaną przeciwludzką IgG4 w celu wykrycia wlewu przeciwciała anty-PD-1 związanego z cząsteczkami PD-1 na powierzchni komórki. Detekcję przeprowadzono przy użyciu streptawidyny-fikoerytryny, a następnie analizy metodą cytometrii przepływowej. Linie przerywane wskazują kontrolki wybarwienia izotypu, a linie ciągłe przeciwciała antyludzkie IgG4. Panel B pokazuje korelację ekspresji ligandu PD-1 z powierzchnią guza przed zabiegiem (PD-L1), jak określono za pomocą analizy immunohistochemicznej utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie próbek, z obiektywną odpowiedzią na blokadę PD-1 u 42 pacjentów z zaawansowanymi nowotworami: 18 z czerniakiem, 10 z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, 7 z rakiem jelita grubego, 5 z rakiem nerkowokomórkowym i 2 z rakiem prostaty opornym na kastrację. Ekspresja PD-L1 na powierzchni guza była istotnie skorelowana z obiektywną odpowiedzią kliniczną (wykres po lewej stronie). Żaden z pacjentów z guzami ujemnymi pod względem PD-L1 nie miał obiektywnej odpowiedzi. Spośród 25 pacjentów z nowotworami dodatnimi pod względem PD-L1, 2, którzy zostali sklasyfikowani jako nie posiadający odpowiedzi w czasie analizy danych, są nadal w trakcie oceny. Po prawej stronie przedstawiono analizę immunohistochemiczną monoklonalnego przeciwciała anty-PD-L1 5H1 w próbce przerzutów do węzłów chłonnych od pacjenta z czerniakiem (na górze), próbkę do nefrektomii od pacjenta z rakiem nerki (RCC) ( w środku) oraz próbkę przerzutów do mózgu od pacjenta z gruczolakorakiem płuc (u dołu). Strzałka w każdej próbce wskazuje jedną z wielu komórek nowotworowych z wybarwianiem błony powierzchniowej dla PD-L1. Gwiazdka wskazuje normalny kłębuszek w próbce nefrektomii, która była ujemna dla wybarwienia PD-L1.
Mediana czasu do maksymalnego stężenia przeciwciała anty-PD-1 wynosiła do 4 godzin po rozpoczęciu wlewu
[patrz też: hemohromatoza, tortex olsztyn, choroba scheuermanna ćwiczenia ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba scheuermanna ćwiczenia hemohromatoza tortex olsztyn