Długoterminowe wyniki stentowania tętnic szyjnych kontra endarterektomia u pacjentów wysokiego ryzyka czesc 4

W odniesieniu do złożonego pierwotnego punktu końcowego w roku obserwacji wykazano, że stentowanie tętnic szyjnych nie było gorsze od endarterektomii tętnicy szyjnej. Tabela 1. Tabela 1. Najważniejsze zdarzenia niepożądane w ciągu 1080 dni. Rysunek 1. Rysunek 1. Szacunki Kaplan-Meier dla punktów końcowych według grupy leczenia. Ogółem 73,8% pacjentów w grupie stosującej stentowanie i 69,7% w grupie endarterektomii było wolne od poważnych działań niepożądanych po 3 latach (wcześniej określony główny punkt końcowy, zdefiniowany jako zgon, zawał mięśnia sercowego lub udar w ciągu 30 dni lub zgonu lub w kierunku udar od 31 dni do 1080 dni) (panel A). Łącznie 80,0% pacjentów w grupie stentowania i 75,8% w grupie endarterektomii żyło po 3 latach (panel B). Łącznie 92,0% pacjentów w grupie stentującej i 93,3% w grupie endarterektomii było wolne od udaru w ciągu 3 lat (definiowane jako udar w ciągu 30 dni lub udar boczny od 31 dni do 1080 dni) (panel C). Wartości P zostały obliczone przy użyciu testu log-rank. I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Tylko część osi y pokazana jest w panelu C.
Rysunek 2. Rysunek 2. Częstość występowania Punktów końcowych, zgodnie z okresem obserwacji i grupą leczenia. Dane przedstawiono dla wcześniej określonego głównego drugorzędowego punktu końcowego (śmierć, udar lub zawał mięśnia sercowego w ciągu 30 dni lub zgonu lub udaru po stronie bocznej od 31 dni do 1080 dni) (panel A), zgon z dowolnej przyczyny (panel B) i udar boczny (Panel C). Częstość występowania obliczono na podstawie szacunków Kaplana-Meiera.
Kliniczne dane kontrolne po 3 latach były dostępne dla 85,6% pacjentów w grupie stosującej stentowanie (143 z 167 pacjentów) i 70,1% pacjentów w grupie endarterektomii (117 z 167 pacjentów). Dane uzupełniające były dostępne przez co najmniej 30 miesięcy dla 89,8% pacjentów w grupie stosującej stentowanie (150 z 167 pacjentów) i 76,0% pacjentów w grupie endarterektomii (127 z 167 pacjentów). W ciągu 3 lat wcześniej ustalony główny wtórny punkt końcowy wystąpił u 41 z 167 pacjentów poddanych stentowaniu (skumulowana częstość, 24,6%) oraz u 45 z 167 pacjentów poddanych endarterektomii (skumulowana częstość występowania, 26,9%), dla bezwzględnej różnicy -2,3% dla grupy stentowania (95% przedział ufności, -11,8 do 7.0, P = 0,71) (Tabela i Figura 1A). W odstępie od roku do 3 lat dodatkowych 21 pacjentów w grupie stentowania i 13 pacjentów w grupie endarterektomii miało zdarzenia (Figura 2A).
Większość przypadków ciężkich zdarzeń niepożądanych pomiędzy a 3 rokiem życia była spowodowana zgonami, z których większość pochodziła z przyczyn innych niż neurologiczne (Tabela i Rysunek 1B). W okresie od do 3 lat odnotowano 19 dodatkowych zgonów w grupie stosującej stentowanie i 14 dodatkowych zgonów w grupie endarterektomii (ryc. 2B). W każdej grupie jeden późny zgon nastąpił u pacjenta, któremu wcześniej zgłoszono zawał mięśnia sercowego związany z zabiegiem. Częstość zgonów wynosiła około 7 do 8% rocznie, a ekstrapolowana stopa zgonu w wieku 5 lat wynosiła 28% (górna granica 95-procentowego przedziału ufności, 42%) u pacjentów poddanych stentowaniu i 35% (górna granica 95% przedział ufności, 48%) dla osób poddanych endarterektomii, na podstawie dopasowania danych trzyletnich za pomocą równania regresji Weibulla i ekstrapolacji do 5 lat za pomocą symulacji.10
Zgony przypisano przyczynom neurologicznym u 3 z 167 pacjentów (1,8%) w grupie stosującej stentowanie oraz u 4 z 167 pacjentów (2,4%) w grupie endarterektomii
[więcej w: wiór białystok, gabciuch, rozpulchniona szyjka macicy ]

Powiązane tematy z artykułem: gabciuch rozpulchniona szyjka macicy wiór białystok