Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 5

Brak danych dotyczących rasy u 396 pacjentów (5,7%), a danych dotyczących stanu neurologicznego w momencie wypisu brakowało 858 pacjentom (12,3%). W przypadku modeli wielowymiarowych wykonaliśmy wiele imputacji za pomocą oprogramowania IVEware (University of Michigan, Ann Arbor) .18 Wyniki z imputacją i bez niej nie miały istotnego znaczenia, dlatego prezentujemy tę pierwszą. Dla każdej analizy ocenialiśmy hipotezę zerową na dwustronnym poziomie istotności 0,05 i obliczono 95% przedziały ufności, stosując silne błędy standardowe. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute) i oprogramowania R, wersja 2.10.0 (R Foundation for Statistical Computing) .19
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kohorty badawczej. Spośród 6972 osób, które przeżyły wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia w naszej kohorcie, 55,5% stanowiły mężczyźni, a 11,8% było czarne; średni wiek (. SD) wynosił 75,8 . 7,0 lat (Tabela 1). Migotanie komór i praca elektryczna bez tętna były najczęstszymi rytmami serca. Około jedna czwarta pacjentów miała rozpoznaną niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność nerek. W przypadku wypisu ze szpitala u 48,1% pacjentów występowała łagodna lub żadna neurologiczna niepełnosprawność, a reszta pacjentów miała umiarkowaną do ciężkiej niepełnosprawność lub była w śpiączce lub w stanie wegetatywnym. Ponad połowa pacjentów (55,3%) została wypisana do szpitala wykwalifikowanego ośrodka pielęgniarskiego lub rehabilitacyjnego, 40,0% zostało wypisanych do domu, a 4,8% trafiło do hospicjum, a miejsce wypisu różni się w zależności od cech demograficznych pacjentów i innych zmiennych ( Tabela S2 w Dodatku Uzupełniającym).
Wyniki
Rycina 1. Rycina 1. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące częstości przeżycia w czasie wśród pacjentów, którzy przeżyli zatrzymanie akcji w szpitalu. Poniżej wykresu przedstawiono szacunkowe wskaźniki przeżycia w określonych punktach kontrolnych. Wyniki oceny kategorii pracy mózgu (CPC) są wykorzystywane do oceny stanu neurologicznego przy wypisaniu po zatrzymaniu krążenia. Wyniki wahają się od do 5, przy czym wskazuje na łagodną lub brak neurologicznej niepełnosprawności, 2 wskazuje na łagodną neurologiczną niepełnosprawność, 3 wskazują na ciężką neurologiczną niepełnosprawność, 4 wskazują na śpiączkę lub stan wegetatywny, a 5 wskazuje na śmierć mózgu.
Tabela 2. Tabela 2. Skorygowane o ryzyko wskaźniki rocznego przeżycia w wcześniej określonych podgrupach. Ogólna stopa przeżycia po wypisaniu ze szpitala wyniosła 82,0% po 30 dniach, 72,0% po 3 miesiącach, 58,5% po roku i 49,6% po 2 latach (ryc. 1). Tabela 2 przedstawia skorygowane o ryzyko wskaźniki rocznego przeżycia według wcześniej zdefiniowanych podgrup. Skorygowana o ryzyko stopa rocznego przeżycia wyniosła 63,7% wśród pacjentów w wieku od 65 do 74 lat, w porównaniu z 58,6% wśród pacjentów w wieku od 75 do 84 lat i 49,7% wśród pacjentów w wieku 85 lat lub starszych (P <0,001 dla obu porównań) [hasła pokrewne: pracownia emg, bronchografia, deprim forte opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: bronchografia deprim forte opinie pracownia emg