Długoterminowe wyniki u osób w podeszłym wieku, które przeżyły zatrzymanie krążenia w szpitalu AD 7

Podobne wyniki uzyskano w modelach oceniających przeżycie po 2 latach i ponownej w ciągu 2 lat po wypisaniu (tabele S5 i S6 w dodatkowym dodatku). Dyskusja
Wśród pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, którzy przeżyli wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia, 59% przeżyło co najmniej rok, a 50% przeżyło przez co najmniej 2 lata. Najbardziej narażonym okresem po zwolnieniu było pierwsze 3 miesiące, podczas których wystąpiło 56% ogólnej liczby zgonów w ciągu pierwszych 2 lat. Wskaźniki rocznego przeżycia były istotnie niższe wśród starszych pacjentów niż wśród młodszych pacjentów, wśród mężczyzn niż wśród kobiet, wśród czarnych niż wśród białych, oraz wśród pacjentów z umiarkowaną lub cięższą neurologiczną niepełnosprawnością przy wypisie niż u osób z łagodnymi lub bez neurologicznych inwalidztwo. Ponadto więcej niż jedna trzecia pacjentów nie została ponownie przyjęta do szpitala w ciągu roku po wypisaniu ze szpitala, a wiele cech pacjentów związanych z niższymi odsetkami rocznego przeżycia wiązało się również z wyższymi wskaźnikami readmisji.
Do niedawna pojawiały się ograniczone informacje na temat odległych wyników u osób, które doświadczyły wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia.4-8 Brak danych na temat odległych wyników uniemożliwił pacjentom i klinicystom zrozumienie, czego mogą się spodziewać po wyzdrowieniu i potencjalnie przyczyniły się do nihilistycznych postaw wobec wysiłków resuscytacyjnych, szczególnie w przypadku starszych pacjentów. Nasze odkrycia, że prawie 60% pacjentów żyło w wieku roku, a ponad jedna trzecia nie została ponownie przyjęta do szpitala, zapewnia nowy wgląd w tę populację i kwestionuje wcześniejsze założenia. Okazało się, że osoby, które przeżyły wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia, miały tylko nieznacznie niższe wskaźniki przeżycia 2-letniego niż pacjenci hospitalizowani z powodu niewydolności serca, a ich krzywe przeżycia zbiegły się po 3 latach. Nasze odkrycia sugerują, że osoby, które przeżyły wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia, nie mają znacznie gorszych trajektorii przeżycia niż pacjenci z innymi ciężkimi chorobami, takimi jak niewydolność serca.
Zaobserwowaliśmy kilka predyktorów rocznego przeżycia. Odkrycie, że starszy wiek był związany z niższym czasem przeżycia, nie było zaskakujące, ale połowa pacjentów w wieku 85 lat lub starszych, którzy zostali wypisani ze szpitala, żyła rok. Chociaż wysiłki resuscytacyjne w szpitalu u pacjentów w podeszłym wieku mogą być postrzegane jako bezcelowe, stosunkowo wysoki wskaźnik przeżycia wśród tych pacjentów sugeruje, że dyskusje na temat wcześniejszych dyrektyw powinny być zindywidualizowane i oparte na informacjach o preferencjach pacjentów i stanie zdrowia. Stwierdziliśmy także, że mężczyźni rzadziej niż kobiety przeżywają rok, co odzwierciedla wzór niższego odsetka hospitalizacji wśród mężczyzn po zatrzymaniu krążenia.20 Podstawą fizjologiczną różnic w tych wynikach między mężczyznami i kobietami pozostaje trwającego dochodzenia.
Związek rasy czarnej z niższymi wskaźnikami długoterminowego przetrwania nie jest intuicyjny i stwarza możliwość różnic w opiece po rozładowaniu
[więcej w: workf doz, gimnazjum węgrzce wielkie, patimaks ]

Powiązane tematy z artykułem: gimnazjum węgrzce wielkie patimaks workf doz