Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad 10

Przedstawiono wrażliwość izolatów zakaźnych przed infuzją uzyskanych od ośmiu uczestników badania na neutralizację przez VRC01 i inne szeroko neutralizujące przeciwciała (3BNC117, 10-1074 i PGT121) i przeciwciało anty-CD4 (UB-421). Procentową supresję HIV obliczono stosując następujący wzór: (1 – [aktywność lucyferazy w obecności aktywności testowanego przeciwciała ÷ lucyferazy w obecności przeciwciała kontrolnego IgG]) × 100. Aktywność lucyferazy wyrażono w jednostkach względnego światła. . Szare poziome pasy wskazują średnie wartości. Wartości P obliczono za pomocą testu parowania permutacji. Panel B pokazuje neutralizację izolatów wirusów preinfuzji i postinfuzji przez VRC01 u siedmiu uczestników badania, u których izolaty zakaźne można odzyskać w obu punktach czasowych. Szare poziome pasy wskazują średnie wartości. Wartość P dla każdego uczestnika obliczono za pomocą testu Wilcoxona-Manna-Whitneya. W badaniu NIH zbadano rolę oporności na VRC01 i inne bNAbs przez testowanie w pełni replikacyjnych autologicznych izolatów HIV odzyskanych z limfocytów T CD4 uczestników badania przed i po wlewach przeciwciał. Wiele wirusowych izolatów (łącznie 182) wytworzono z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej otrzymanych od uczestników badania przed infuzjami VRC01 (ośmiu uczestników, 75 izolatów) i po infuzji VRC01 (dziewięciu uczestników, 107 izolatów) i przerwaniu ART. Następnie zmierzono wrażliwość izolatów zakaźnych na neutralizację za pomocą VRC01 i innych bNAb (3BNC117, 10-1074 i PGT121) i przeciwciało anty-CD4 (UB-421), przy czym te ostatnie przeciwciała służą jako kontrole, oba dla porównania z przeciwciałami. obecnie testowane w badaniach monoterapeutycznych, a także ich możliwego włączenia do przyszłych prób przeciwciał kombinowanych. Jak pokazano na Figurze 4A, zdolność VRC01 do neutralizacji izolatów wirusów przed infuzją była znacznie niższa niż wydajność 3BNC117 (P = 0,008), 10-1074 (P = 0,03) i UB-421 (P = 0,008); odkrycie to silnie sugeruje, że wcześniejszy wirusowy rezerwuar większości uczestników badania NIH nosił wirus HIV oporny na VRC01.
Następnie oszacowano zdolność VRC01 do supresji autologicznego wirusa preinfuzji i postinfuzji u siedmiu uczestników, u których izolaty zakaźne można było odzyskać w obu punktach czasowych (figura 4B i fig. S14 i S15 w dodatkowym dodatku). Warto zauważyć, że wrażliwość wirusa na VRC01 znacznie zmniejszyła się po wielokrotnych infuzjach VRC01 podczas przerw w terapii analitycznej u kilku uczestników. Zmienność uczestników do uczestników uniemożliwiła nam stwierdzenie, że zaobserwowany spadek czułości był uniwersalny (P = 0,08). Niemniej jednak, w uczestnikach N03, N04, N08 i N10, istniały mocne dowody na pojawienie się izolatów HIV, które były mniej wrażliwe na VRC01, wysoce odporne na VRC01 lub obydwa (rysunek 4B). Warto zauważyć, że izolaty preinfuzji otrzymane od Uczestnika N09 były już bardzo oporne na VRC01 i pozostawały oporne po infuzji. W przeciwieństwie do tego, nie wykryto zmian w podatności izolatów wirusów przed-ART w porównaniu z odzyskanymi wirusami do neutralizacji przez 3BNC117, 10-1074, PGT121 i UB-421 (Fig.
[podobne: bronchografia, piascledine cena, ototalgin opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: bronchografia ototalgin opinie piascledine cena