Wpływ HIV Przeciwciało VRC01 na odbicie wirusa po przerwaniu leczenia ad 7

Jednak jego wiremia osoczowa odbił się wkrótce po drugiej przerwie ART. Charakterystyka farmakokinetyczna VRC01
Poziomy VRC01 w osoczu, które uzyskano w wyniku biernej infuzji, były podobne do poziomów odnotowanych w poprzednich badaniach.23,24 W badaniu A5340 uczestnicy otrzymywali 40 mg VRC01 na kilogram co 3 tygodnie dla trzech dawek i utrzymywali zmierzone poziomy VRC01 w osoczu znacznie powyżej 50 .g na mililitr na 8 tygodni (mediana, 175 .g na mililitr, zakres, 68 do 1494) (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym).
W badaniu NIH uczestnicy otrzymywali 40 mg VRC01 za kilogram co 2 tygodnie w przypadku pierwszych trzech dawek, a następnie co miesiąc przez okres do 6 miesięcy. Uczestnicy badania NIH utrzymywali poziomy VRC01 w osoczu powyżej 100 .g na mililitr w prawie wszystkich punktach czasowych podczas próby (ryc. S5 w Dodatku Aneks).
Zmierzone wartości stężenia VRC01 w osoczu w czasie odbicia były większe niż 50 .g na mililitr u wszystkich uczestników badania, z wyjątkiem uczestnika A07 w badaniu A5340, który miał opóźnione odbicie po 11 tygodniu przerwania leczenia analitycznego przy poziomach VRC01 około 25 .g na mililitr (rysunek 2D). Żadne przeciwciała anty-VRC01 nie zostały zidentyfikowane u żadnego z uczestników badania.
Dowód sekwencji ograniczonego wirusami VRC01
W każdej próbie stosowano różne strategie w celu wyjaśnienia mechanizmów prowadzących do wczesnego odbicia wirusa. Aby scharakteryzować odskakujące populacje wirusowe w badaniu A5340, sekwencjonowanie pojedynczego genomu 25 genów wirusa ospy HIV z próbek osocza przed-ART (dostępnych u 8 uczestników) i próbki osocza rebound z pierwszego i drugiego tygodnia wykrywalnej wiremii (dostępne u 13 uczestników) przeprowadzono. Gdy analizowane są razem w drzewie filogenetycznym o największej wiarygodności, sekwencje pre-ART i sekwencje odskakujące 13 uczestników z danymi, które mogą być oceniane, są grupowane niezależnie, wskazując na pokrewieństwo wirusów pre-ART i odbicia (ryc. S7 w dodatku uzupełniającym).
Rycina 3. Rycina 3. Klonalność rebound wirusa i oporność na VRC01.Panele od A do D pokazują maksymalne prawdopodobieństwo drzew filogenetycznych sekwencji sekwencji env pochodzących z sekwencjonowania pojedynczego genomu od pre-ART i ponownego wiązania wirusa osocza i mian neutralizacji do VRC01 od czterech uczestników. Uczestnicy A04, A05 i A03 mieli wczesne odbicie wirusa mimo wysokiego poziomu VRC01; Uczestnik A07 miał opóźnione odbicie przy niższych poziomach VRC01 w osoczu. Czarne prostokąty wskazują sekwencje env przed plazmą, a czerwone i pomarańczowe prostokąty wskazują sekwencje env z pierwszego i drugiego tygodnia wykrywalnej wiremii. Pasek skali wskazuje dystans genetyczny. Stężenie neutrin w stężeniu hamującym (IC50) wynosi po stronie każdego drzewa wyrównane do specyficznej glikoproteiny otoczki, która została sklonowana i przetestowana pod względem cech fenotypowych. Gwiazdki wskazują na wsparcie bootstrap większe niż 80%. Jak pokazano w Panelu A, uczestnik A04 miał odbicia monoklonalne od wirusa opornego na VRC01. Jak pokazano w Tablicy B, uczestnik A05 miał poliklonalne odbicia z wirusem odpornym na VRC01. Jak pokazano w panelu C, uczestnik A03 miał poliklonalne odbicia z wirusem odpornym na VRC01. Wiele linii odbicia powstaje w obrębie jednego obszaru filogenezy
[przypisy: tortex olsztyn, bronchografia, choroba scheuermanna ćwiczenia ]

Powiązane tematy z artykułem: bronchografia choroba scheuermanna ćwiczenia tortex olsztyn